Hoppa till innehåll

Riskerna med mobiltelefonstrålning

19/09/2011

Vi vill medverka till att bringa klarhet i frågan om mobiltelefoners inverkan på hälsan (sladdlösa telefoner och Wifi avger samma typ av strålning fast i det senare fallet av mindre intensitet). Uppfattningarna har gått vitt i sär och vi har, som oberoende forskar- och läkarorganisation, utrett vad som är fakta i ärendet.

Vi har funnit belägg för att det mesta av motsättningarna i frågan har skapats av mobiltelefonföretagen med hjälp av korrumperade experter och forskningsfusk. När man bortser från företagspåverkad forskning blir bilden entydig, i synnerhet när man anlägger ett tvärvetenskapligt, systemiskt (helhetsmässigt) perspektiv där man väger in alla slags data som kan vara relevanta för säkerhetsbedömingen.

Att begränsa sig till epidemiologiska studier (undersökning av sjukdomsförekomst bland mobilanvändare), såsom mobilteknikforeträdarna i huvudsak gjort, är inte vetenskapligt försvarbart, se fotnot.

Vår bedömning av hälsoeffekterna i korthet

Det råder ingen som helst tvekan att mobiltelefoner kan påverka hälsan men det är inte klarlagt än till vilken grad. Ökad hjärnumörrisk föreligger, men procentuellt sett är det få som riskerar att drabbas eftersom hjärntumörer är ovanliga. Däremot finns det andra negativa effekter, inte minst på hjärnan, som kan tänkas drabba en betydligt större andel av användarna – mer data fordras för att utreda omfattningen och graden av påverkan. Risk för sterilitet och misstanke om fosterskador har indikerats på senare år. Antioxidanter kan tänkas ha en väsentlig skyddseffekt.

Råd till allmänheten

När miljardvinster står på spel finns det stark anledning till skepsis mot forskare som konsekvent förnekar risker med storindustrins produkter, må de vara mobiltelefoner, genmanipulerad föda eller annat. De enda forskare som sannolikt är tillförlitliga sanningsvittnen i sådana fall är de som påvisat negativa effekter, i synnerhet när flera olika forskare påvisat detta med skilda forskningsmetoder såsom fallet är beträffande högrekvent elektromagnetisk strålning (mobiler, sladdlösa telefoner, Wifi).

För ytterligare detaljer, se  Mobilforskningen underskattar riskerna”. 

Physicians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology (PSRAST)

(Forskare och Läkare för Ansvarfull Tillämpning av Vetenskap o Teknik)


FOTNOT

Det har varit lätt att skapa en missvisande bild av mobiltelefonrisker genom att fixa urvalet i epidemiologiska studier så att riskerna ter sig mindre än de verkligen är. Huvuddelen av företagssponsrade studier är av den karaktären, se ”Forskningsfusk..”. Detta är sannolikt orsaken till att i lönndom partiska sakkunniga i expertkommiteer, som tex den numera avsatte WHO-expertrådsordföranden Anders Ahlbom, undvikit att beakta eller bagatelliserat annan forskning av stor betydelse.

Annonser

Mobilstrålning orsakade överskott av skadliga fria radikaler

19/12/2013

Mikrovågor av den typ som mobiltelefoner utstrålar, vållade så kraftig bildning av hälsovådliga fria radikaler, att kroppen inte kunde neutralisera dem, dvs såkallad oxidativ stress. Man har påvisat ett samband mellan oxidativ stress och Cancer, Alzheimer, Parkinsons sjukdom och andra allvarliga kroniska sjukdomar. Denna studie bekräftar tidigare forskning: se https://psrastcsw.wordpress.com/2011/06/02/stralning-fran-mobiltelefoner-cancer-sterilitetfria-radikaler/

Dessutom försämrades den kognitiva funktionen (förmågan att tänka och att minnas).

Detta understryker ytterligare vår uppfattning att mobiltelefoners skadlighet är betydligt mer omfattande än den ganska låga tumörrisken (se Ingen risk för massinsjuknande i hjärntumörer).

Se vår engelskspråkiga blogg:

Cellphone radiation caused oxidative stress and impaired cognitive function

Mobiltelefontorn en hälsofara enligt ny studie

18/12/2013

Personer som bor i hus med basstationer på taket eller inom 50 meter från sådana hade hälsoproblem i stor utsträckning. Se vår Cell_Phone_Towerengelskspråkiga blogg:

Cellphone towers caused important health problems – new study reports

 

Mobilforskningen underskattar riskerna

20/08/2012

En otillräcklig metod har använts för att bedöma riskerna med strålning från mobiltelefoner. Den kallas epidemiologi och har så stora brister att det är omöjligt att utesluta skadliga effekter på grundval av sådan forskning. Faktum är att en ledande expert på denna metod frågor om den har något värde alls:

”Och om vi tar hänsyn till de samlade resultaten [av epidemiologisk forskning] .. Skulle inte.. De [epidemiologerna] lika gärna kunna singla slant?”

Sander Grönland, professor i epidemiologi vid McGill Univresity

Ändå har internationella myndigheter, inklusive expertkommitter vid Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska unionen, använt epidemiologi som nästan helt uteslutande metod för att bedöma risken för strålning från mobiltelefoner. Följden har varit att deras uppfattning att strålning från mobiltelefoner inte är skadlig, saknat hållbar vetenskaplig grund.

Lyckligtvis har WHO:s expertorgan för bedömning strålningsrisker, som kallas ”IARCs arbetsgrupp för cancerepidemiologi”, maj 2011 slutat förneka skadligheten hos mobiltelefoner. Detta inträffade omedelbart efter det att dess mycket inflytelserika ordförande, dr Anders Ahlbom, befanns vara en dold mobiltelefon-lobbyist. Han hade använt sin stora inflytande för att kraftigt främja en riskbedömningsstrategi grundad i huvudsak på epidemiologiska data . Det är osannolikt att han är den enda dolda lobbyisten i denna expertgrupp, för annars skulle det ha varit praktiskt taget omöjligt för honom att genomföra denna strategi som har tonat ner eller ignorerat andra viktiga vetenskapliga iakttagelser av hög kvalitet.

Hög tid för vetenskapligt hållbar riskbedömning

För en realistisk riskbedömning är det nödvändigt att använda ett tvärvetenskapligt angreppssätt, där man lägger tonvikten vid mycket mer precisa och tillförlitliga forskningsmetoder än epidemiologi.

Forskningsresultat från tillförlitliga metoder som påvisat skaderisker finns i en sådan utsträckning att det inte råder något tvivel om att strålning från mobiltelefoner har betydande skadliga effekter på hälsan samt medför ökad risk för cancer på grund av dess DNA-skadande effekt.

Slutsats

Den sedan länge anförda uppfattningen vid WHO och EU-s strålskyddsmyndighet att strålning från mobiltelefoner gör liten eller ingen skada är en följd av att man i huvudsak förlitat sig på epidemiologin, som har väsentliga svagheter.

När man använder mer tillförlitliga vetenskapliga metoder för att bedöma riskerna, är det uppenbart att strålning från mobiltelefoner har väsentliga negativa hälsoeffekter.

För mer information, se vår artikel ”Dags för vetenskaplig riskanalys

Ledande mobiltelefonexpert betald av mobilindistrin

29/07/2012

Tidigare har vi berättat att professor Anders Ahlbom skändligen avsatts från sin post som ordförande i Världshälsoorganisationens (WHO) råd för bedömning av strålningsrisker. Detta skedde pga det avslöjats att han äger en firma som arbetar med lobbying till gagn för mobiltelefonindustrin. WHO kräver nämligen att forskarna i expertr[det är opartiska och oberoende. Men Anders Ahlbom ljög om sitt oberoende.

Nu visar det sig att även hans närmaste underställda, professor Maria Feychting har dubiösa kopplingar till mobilindustrin och uppenbarligen ljugit om sitt oberoende.

Feychting uppbär stora anslag av mobilindustrin

Den statliga myndigheten VINNOVA, har erhållit stora belopp från mobilindustrin som den sedan fördelar till forskare. Tanken är att därmed agera brandvägg för att säkra forskarnas oberoende.

”VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA ca 2 miljarder kronor i olika insatser. Dessa finns närmare beskrivna under Vår verksamhet.

Journalisten Monika Kleja har avslöjat direkta kopplingar mellan forskare och mobilindustrin i samband med att man “söker” anslagen. Man kringgår därmed kravet på att inga kontakter får göras med sponsorerna när bidragen söks. Citat från Ny Teknik:

 Maria Feychting är vice ordförande ICNRIP, den internationella organisation som sätter gränsvärden för mobilstrålning. Hon måste enligt reglerna vara oberoende. Hon säger “medlen förmedlas via tredje part som agerar brandvägg mellan oss forskare och industrin, vilket garanterar oss oberoende,”

Men detta är en ren lögn.

Ny Tekniks granskning visar att industrin och forskarna först diskuterar sig samman kring finansieringen och sedan vänder sig till Vinnova och ber myndigheten agera mellanhand.

Källa: ”Strålforskare kringgår avtalet om oberoendeav Monika Kleja, Ny Teknik.

Kommentar

Detta står i nära överensstämmelse med olika uppgifter vi fått om att mobilföretagen ”tvättar” forskningsbidragen för att dölja att det är fråga om direkt sponsring så att forskarna har möjlighet att låtsas vara oberoende. Vi har tidigare nämnt detta i en fotnot i inlägget ”Har mobillobyist påverkat Karolinska..?”.

Modellen tycks vara sådan att man upprättar en ”oberoende forskningfond” eller samarbetar med en sådan, såsom VINNOVA. Forskarna ansöker bidrag från fonden, skenbart i konkurrens med andra på samma sätt som man vanligtvis gör. Men i själva verket är detta bara teater, Mobilföretagen har redan på förhand kommit överens med forskarna, och ger de summor som forskarna meddelat att de behöver.

Feychtings och hennes chef Anders Ahlboms konsekventa agerande till förmån för mobilföretagen (se tex här) framträder härigenom i ett annat ljus. Dom har ett ekonomiskt sammarbete med mobilföretagen och det är uppenbart att penningflödet genast skulle sina om de talade sanning om mobiltelefonernas risker. Detta kastar en mörk skugga över Nobelpriset, som utdelas av ett forskarråd vid Karolinska Institutet, se ”Nobelprisets trovärdighet i fara”.

Detta förstärker ytteligare vår misstanke att flera andra forskare som hävdar att de är oberoende, i själva verket sponsras av industrin. Våra misstankar har orsakats att flera andra än Karolinskaforskarna haft en påfallande ensidig hållning till förmån för mobiltelefoner.

Råd till allmänheten

När miljardvinster står på spel finns det stark anledning till skepsis mot forskare som konsekvent stöder storindustrins produkter, må de vara mobiltelefoner, genmanipulerad föda eller annat. De enda forskare som sannolikt är tillförlitliga sanningsvittnen i sådana fall är de som påvisat negativa effekter, i synnerhet när flera olika forskare påvisat detta med skilda forskningsmetoder såsom fallet är beträffande mobilstrålning.

Unga mobilanvändare riskutsatta

28/07/2012

Ökad risk för hjärntumörer även hos unga

Karolinska institutets professor Maria Feychting, gick i augusti 2011 ut med ett meddelande att en stor studie på ungdomar som använde mobiltelefon inte påvisade någon riskökning. Denna slutsats har visat sig vara ogrundad.

Detta framgår av den utmärkta tidningsartikeln ”Maria Feychting och Karolinska manipulerade studie om hjärncancerrisker för mobilanvändare”. Den påvisar att Professor Feychting givit direkt felaktiga uppgifter. Medan hon påstod att ingen ökad risk förelåg, visade CEFALO-siffrorna motsatsen. Utdrag:

Istället för att studien påvisade lugnande resultat visar den i realiteten att risken att få hjärncancer  ökar i nästan alla analyser som gjorts. Tabell efter tabell i den publicerade rapporten redovisar att risken för hjärntumör ökade med ökad användning och ju längre tid som gått sedan ett mobilabonnemang först införskaffades, skriver Mona Nilsson.

Riktigheten i journalisten Mona Nilssons analys bekräftas av Professor Lennart Hardell, expert på den använda forskningsmetoden (epidemiologi). Hardell fann att det fanns så stora brister i metodik, analyser och slutsatser att man inte kan dra slutsatsen att mobiltelefoni är oskadlig för unga, såsom Karolinska antydde. Se hans blogg ”Första studien om risken för hjärntumörer bland unga mobilanvändare, CEFALO, ger inga lugnande resultat”. Nedan utdrag från vetenskaplig artikel om saken:

We consider that the data contain several indications of increased risk, despite low exposure, short latency period, and limitations in the study design, analyses and interpretation. The information certainly cannot be used as reassuring evidence..

Källa: Childhood brain tumor risk.. (dec 2011)

Kommentar

Det är inte första gången som Karolinska fört svenska folket bakom ljuset när det gäller mobiltelefoni.

Professor Maria Feychting har även vid ett tidigare tillfälle fört svenska folket bakom ljuset genom att gå ut med lugnande påståenden på grundval av en mycket undermålig studie, se ”Mobiltumörriskstudie som förnekade cancerrisk saknar bevisvärde”.

Hon arbetar vid Karolinskas Institut för Miljömedicin. Institutet leds av professor Anders Ahlbomavsatt av WHO som strålskyddsexspert sedan det avslöjats att han är mobillobbyist, see ”Toppexpert vid WHO avslöjad som mobil-lobbyist”.

Det är dags att pressen vaknar till insikt om att även Feychting är en mobillobbyist i pratiken. Det är orimligt att hon gång på gång får stort utrymme i media för att föra ut sin desinformation. Kära läsare, använd Facebook och andra vägar för att sprida medvetenhet om detta.

Mobilstrålning och ökad Alzheimerrisk

26/03/2012

Flera studier indikerar direkt eller indirekt att mobilstrålningen kan vålla Alzheimer. Jag har bara hunnit skriva om detta på engelska idag, se:

Till dig som tvivlar på mobiltelefoners skadlighet

26/01/2012

Vi har presenterat flera starka belägg för att mobilstrålning är skadlig. En vanlig invändning vi får höra är ”varför står det inte mer om skadligheten i tidningarna?”

Svaret finner du genom att titta på annonserna. Du kommer att finna att mobiltelefonindustrin är en av de flitigaste annonsörerna. Och det är inte fråga om småannonser utan stora, påkostade saker. En helsida i DN kan kosta upp till en dryg halv miljon.

Tidningarna är beroende av annonsering för sin överlevnad. Att ordentligt redovisa sanningen om mobiltelefoner skulle vara att såga av den gren man sitter på.

Dessutom bidrar mobiltelfonindustrins smarta förvirringstrategi till att många inte är på det klara med mobltelefoners skadlighet.

  • Man köper forskare till att ”motbevisa” skadliga effekter, se ”Forskningsfusk”.
  • Man fokuserar ensidigt på den sämsta metoden för att fastställa riskerna, se ”Mobilföretagens försåtliga strategi för att underskatta riskerna”.
  • Man köper ledande forskare och placerar dem i internationella topporgan där de systematiskt förnekat skadlighet oavsett vilka bevis som lagts fram, tex professor Anders Ahlbom vid Karolinska, se ”Toppexpert vid WHO avslöjad som mobil-lobbyist”.
  • Man ger feta forskningsbidrag  till ansedda forskningsinstitutioner, inklusive Karolinska, vilka naturligtvis inte kan räkna med fortsatt sponsring om man uttalar sig kritiskt, se ”Ledande mobilforskare betald av mobilindustrin”.
  • Man förföljer kritiska forskare, vilket medför att de flesta inte vågar tala om sanningen, se här.
  • Man köper politiker och ledande beslutsfattare till att stödja sina projekt. En stor skandal avslöjades i Österrike, se ”Stor mobiltelefonkorrumptionsskandal”. Detta är sannolikt toppen av  ett isberg som kan vara mycket stort, eftersom detta är en mångmiljardindustri som i flera avseenden uppvisat ansvarslöshet och bristande etik.

Om du fortfarande tvivlar, se denna video av en forskare, professor Olle Johansson, som studerat problemen med elektromagnetiska fält sedan över 20 år.

7:08 min

Om du fortfarande tvivlar befarar vi att du blivit grundligt hjärntvättad av mobilföretagens skickliga propaganda som förvisso kan vara svår att genomskåda eftersom man köpt förtroendingivande toppforskare till att övertyga folk om att tekniken är riskfri.

Se i så fall en video av toppforskaren George Carlo som blev speciellt utvald av mobilföretagen i USA för att göra forskning som övertygar folk om teknikens oskadlighet. Han fick en kvarts miljard kronor för ändamålet. Men han hade fräckheten att, till mobilföretagens stora förvåning, vara hederlig och rapporterade efter 5 års grundlig forskning, att mobilstrålning är skadlig för hälsan. Han blev då hånad av korrumperade kolleger, hans hus brändes ner och han blev misshandlad.  Se videon  här.